Price: $75.00

Quantity: ​4/30

SELLING PRICE:

 $1.00or $2.00

PROFIT: 40%- 50%

FREE SHIPPING*

No Miinimum

Price: $75.00

Quantity: ​5/25

SELLING PRICE:

 $1.00

PROFIT: 40%- 50%

FREE SHIPPING*

No Miinimum

Direct Sales - Mexican Snacks - $1.00 Retail

Takis Fuego

de la Rosa Mazapan